Wedstrijdreglement en Belangrijke Data

Wedstrijdreglement TT City Run

a. toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in de algemene voorwaarden of onderstaande regelement niet van wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement kan via de website www.ttcityrun.nl digitaal geraadpleegd worden en ligt bij de Organisator ter inzage. Ook worden deze aan Deelnemer op diens verzoek door de Organisator (digitaal) toegezonden.

b. indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator deelt de Deelnemer aan de TT City Run in op basis van geslacht en eventueel leeftijd op de dag van het Evenement of geautomatiseerd bij voor-inschrijving. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

Minimum leeftijd

3 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

11 jaar

Maximum leeftijd

13 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

25 jaar

Categorie

1 KM

5,4 KM

10 KM

14,6 KM

Animo College Run

c. prijzen en prijsuitreiking per onderdeel/categorie

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering. Daarnaast gelden ereprijzen voor de onderdelen bij punt b op basis van overall ranking. Als naast de ereprijzen ook teamprijzen, prijzengeld of prijzen in natura beschikbaar gesteld worden staan deze vermeld op de website en worden uitgereikt tijdens het evenement. Een Deelnemer heeft geen recht op een (ere-)prijs als hij/zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven als na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.


Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven als na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.
Deelnemer is verplicht prijzen tijdens de prijsuitreiking bij het evenement in ontvangst te nemen. Bij verhindering is het van belang het wedstrijdsecretariaat of de jury op de hoogte te stellen. Prijzen worden niet nagezonden.


Deelnemer is verplicht prijzen tijdens de prijsuitreiking bij het evenement in ontvangst te nemen. Bij verhindering is het van belang het wedstrijdsecretariaat of de jury op de hoogte te stellen. Prijzen worden niet nagezonden.


d. vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven als op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.


e. wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.


f. startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak of startvolgorde aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.


g. startnummers

Startnummers dienen op de borst zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator. De Deelnemer wordt verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.


h. tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van een door organisatie aangestelde Timer (vb Championchip/MyLaps). De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen registreren als de chip/ontvanger op de juiste wijze wordt gedragen. De Deelnemer ontvangt een tijdregistratiechip van de Organisator, als hij dat bij de inschrijving heeft gevraagd.


i. deadline/laatste loper
De deadline voor de laatste loper op het parcours 17.00 uur. 


j. diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen als deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.


k. instructies wedstrijdleiding (jury) en organisatie

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.


l. overige bepalingen:
1. Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.

2. Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

3. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

4. Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

5. Organisator faciliteert inname van de daarvoor beschikbaar gestelde kledingtassen. Deelnemers wordt geadviseerd zo weinig mogelijk kledingstukken en waardevolle spullen mee te nemen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt erop gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

6. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Belangrijke data

Inschrijfkosten (incl. BTW)

*van toepassing als er van je bedrijf tenminste één volledig team meedoet en er niet nog een team kan worden ingeschreven. 


Bioracer runningshirt bestellen​

Annuleren, restitutie en wijzigingen

Startnummer:

 • Annuleren: je kunt ten alle tijden de inschrijving annuleren

 • Restitutie: annuleren t/m 19 maart – volledige restitutie
  ​                    annuleren vanaf 20 maart – geen restitutie mogelijk

 • Wijzigingen: Naam of startnummer wijzigen kan t/m 3 mei, daarna gaan de startnummers in productie en is wijzigen niet meer mogelijk.

 • De optie startnummer verzenden/ophalen kan t/m 3 mei; daarna gaan de startnummers in productie en is wijzigen niet meer mogelijk.

Runningshirt:

 • Annuleren: Dit kan t/m 19 maart, hierna gaan de runningshirts in productie en is annuleren niet meer mogelijk.

 • Restitutie: annuleren t/m 19 maart – volledige restitutie                 

 • Wijzigingen: Dit kan t/m 19 maart, hierna gaan de running shirts in productie en is annuleren niet meer mogelijk.

 • De organisatie besteld een extra aantal runningshirts, op de dag zelf is het mogelijk nog te ruilen zolang de voorraad strekt. 

Donatie:

 • Donaties aan het goede doel vallen buiten de restitutie.

Vind het antwoord op je vraag

Omdat we je goed én snel willen helpen, hebben we alle meestgestelde vragen voor je op een rijtje gezet.