Algemene voorwaarden en Privacybeleid

De TT City Run is een initiatief naar een idee van de Asserstadsloop en TT-Run. De TT City Run wordt onder auspiciën van deze samenwerking georganiseerd door de Stichting de Asserstadsloop (kvk: 54674107).


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Evenement: de in enig jaar te houden hardloopwedstrijd TT City Run. 
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. 
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. 
d. Organisator: Stichting de Asserstadsloop (kvk: 54674107) 


1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. 


Artikel 2 Deelname 
2.1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. 


2.2 De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 


2.3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet

toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen. 


2.4. Het overdragen van de Overeenkomst aan een derde is niet mogelijk. 


2.5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen is er geen recht meer op restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen.  


2.5.1 De wettelijke bedenktijd is juridisch niet van toepassing omdat in de wet staat dat de bedenktijd niet geld voor reizen, vervoer, verblijf of andere vormen van vrijetijdsbesteding. Bij de TT City Run bieden we tot 3 mei wel een bedenktijd aan van 14 dagen. Daarna worden de startnummers op persoonlijk niveau vervaardigd (besteld en in productie genomen bij de leverancier) en geldt geen bezinningstermijn meer met restitutie van inschrijfgeld.  Meer info zie: https://www.consuwijzer.nl/online-winkelen/bedenktijd-bij-online-aankopen 


2.6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar zijn keuze, deel te nemen aan het Evenement op een eventueel door de Organisator vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar. Indien de organisatie geen vervangende datum beschikbaar stelt vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum. 


2.7 Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten. 


Artikel 3 Aansprakelijkheid 

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 


3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 


3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 


3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer bij twijfel over zijn/haar gezondheidsvermogen uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 


3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 


3.6 Sponsors en leveranciers van het Evenement en het TT Circuit (Stichting Circuit van Drenthe) waarop het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid. 


Artikel 4 Portretrecht 
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke waarop de Deelnemer zichtbaar is inclusief eventuele begeleiding van de deelnemer. 


Artikel 5 Persoonsgegevens 
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam in uitslagen, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.  Deelnemer neemt kennis van en verbindt zich aan de geldende en gepubliceerde privacy policy beleid ten aanzien van persoonsgegevens op de website www.ttcityrun.nl.  


Artikel 6 Geschillenregeling 
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. 


Artikel 7 Wedstrijdreglement 
Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het “wedstrijdreglement TT City Run” dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het wedstrijdreglement is te vinden op de website www.ttcityrun.nl of op te vragen via de organisatie. Het wedstrijdreglement is niet van toepassing op de onderdelen 100% recreatief en On Wheels.

Privacy

De TT City Run website houdt gegevens bij van je bezoek. We noemen dat ook wel analytics ofwel statistieken. Net als in een fysieke winkel waar door observatie van personeel de optimale inrichting van de winkel wordt afgestemd op het gedrag van de bezoekers. De statistieken worden anoniem gebruikt om inzichten te verkrijgen of vast te stellen of de website naar behoren werkt. Zo kan een pagina met relevante informatie bijvoorbeeld niet goed gevonden worden omdat deze weinig bezoekers heeft of een bezoeker erg korte tijd (bezoekduur) hier aanwezig is. 

De gegevens van jouw bezoekersgedrag op de website (welke pagina’s je bekijkt of welke acties je uitvoert) worden bijgehouden in zogenoemde cookies. Deze kun je overigens altijd handmatig verwijderen via de instellingen van je browser. Aan de hand van de cookies kunnen we zien wat je doet maar niet wie je bent. De gegevens worden bijgehouden door Googleservices als analytics, optimize en adwords. Hetzelfde geldt voor facebook. Door jouw bezoek aan de website kunnen we gerichte advertenties tonen via de cookies. 


We gebruiken de cookies om de website zo goed mogelijk in te richten om aan de verwachtingen en wensen van de bezoekers te voldoen aan de hand van de statistieken. We gebruiken deze ook om gericht en efficiënt de TT City Run te promoten bij website bezoekers. En tenslotte om ingeschreven deelnemers van promotie en reclame uit te sluiten. Cookies kunnen tot 540 dagen bewaard worden op deze website. 


We kunnen je dus bereiken met promotie maar doen ons best dit zorgvuldig te doen. Daarnaast weten we niet wie je bent maar kunnen jou alleen bereiken aan de hand van een anonieme cookie. 


Onze website beveiligen we zo goed mogelijk. Natuurlijk zien we een goed werkende website en bescherming van gegevens inclusief jouw gegevens als een algemeen en belangrijk doel. We hebben hiervoor meerdere technische maatregelen genomen. Alle gegevens op deze website zijn beveiligd via SSL encryptie waardoor de gegevens die jij invult via encryptie (versleuteld) wordt verzonden. Verder hebben we meerdere maatregelen getroffen om de gegevens die eenmaal ‘aangekomen’ en opgeslagen zijn te beveiligen. 


Nadat je gegevens hebt verzonden via het contactformulier of als je inschrijft worden jouw gegevens zorgvuldig verwerkt. We kunnen vanaf dat moment ook zien wie je bent en grotendeels kunnen we ook zien welke acties je hebt uitgevoerd op onze website. Op zich is dat logisch en niets anders dan dat we in een echte fysieke winkel als verkoper kunnen zien dat je een product hebt gepakt en afgerekend bij de kassa. Of als je een medewerker om advies hebt gevraagd ook dan is dat altijd zichtbaar en een logisch gevolg van communicatie en registratie. Het voordeel van onlinecommunicatie is dat het altijd goed gedocumenteerd is. Zo staan je gegevens in een centraal beveiligd systeem waarin niet meegeluisterd of gelezen kan worden en niet rondslingeren op een notitiebriefje of iets dergelijks. Kortom jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en beheerd en natuurlijk nooit met derden gedeeld. De gegevens die je verstrekt bij een contactformulier of bij registratie voor deelname aan de TT City Run worden puur gebruikt voor het aanvankelijke doel. We beantwoorden je vragen via het contactformulier en zorgen bij deelname dat we alles zo goed mogelijk voor je regelen en van de juiste informatie voorzien. Nadat je bent ingeschreven is het zelfs mogelijk een verzoek te doen om deze gegevens te verwijderen. 


We gebruiken voor de verwerking van gegevens ondersteunende software. Voor uitslagen bijvoorbeeld uitsluitend de gegevens verstrekt voor het doel (uitslagen) voor vermelding in de uitslagen. Als je een contactformulier instuurt gebruiken we software die ervoor zorgt dat we de afhandeling hiervan zorgvuldig kunnen uitvoeren. Maar ook de website en de inschrijfgegevens staan op een server bij een hostingprovider opgeslagen. Van al deze ondersteunende software is misbruik van gegevens uiteraard verboden. We kiezen daarom voor ondersteunende software van organisaties welke in het algemeen bekend zijn en gebruikt wordt voor deze doeleinden waarmee uitsluitend de (betaalde) softwareservices (functionaliteit) als bedrijfsdoel is gesteld. 


Indien we enige vermoeden hebben van misbruik zullen we uiteraard direct daarop handelen. Indien we vermoeden dat bovenstaande uitgangspunten voor beveiliging en beheer van gegevens door software te beperkt zijn (geworden) zullen we hierop anticiperen met een nieuwe oplossing of aanpassing. 


Heb je nog vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid dan kun je ons contacten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Vind het antwoord op je vraag

Omdat we je goed én snel willen helpen, hebben we alle meestgestelde vragen voor je op een rijtje gezet.